AFGHANISTAN

Streng norsk praksis

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret de siste årene, og antallet drepte sivile øker. Samtidig har Norges asylpraksis overfor afghanere blitt strammet kraftig inn, og mange flere enn før får avslag. Hele 3090 afghanere fikk avslag på asylsøknaden i 2016. Mange av dem er kvinner og barn.

Enslige mindreårige

En stor andel av Afghanistan-sakene NOAS mottar gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Mange av dem oppga å være mindreårige da de ankom Norge, men har fått alderen sin oppjustert etter aldersundersøkelser, og fått avslag som voksne. Metodene for aldersundersøkelser er sterkt kritisert, og resultatene medisinsk sett usikre. Likevel er det vanskelig å endre et avslag i disse sakene, og de fleste blir avvist hos NOAS fordi vi ikke ser at det er realistiske muligheter til å oppnå endret resultat. 

 

Det har også vært en sterk økning i antallet enslige mindreårige som bare får en midlertidig tillatelse som innebærer at de må reise ut av landet når de blir 18 år. Det er vanskelig å endre utfallet i disse sakene enkeltvis.  NOAS jobber derfor politisk for å forbedre metodene for aldersundersøkelse og for at norske myndigheter skal slutte å gi midlertidige tillatelser til barn. 
 

 


 

Kvinner blir ikke trodd

Mange av de afghanske kvinnene som kontakter NOAS, forteller at de risikerer kjønnsrelatert forfølgelse. NOAS bistår en del kvinner eller par som har hatt utenomekteskapelige forhold og som risikerer æresrelatert forfølgelse. Mange av dem blir ikke trodd av utlendingsmyndighetene, fordi slike brudd mot tradisjoner og normer innebærer stor risiko i Afghanistan og derfor anses som usannsynlige. 

 


 

NOAS mener at landinformasjon om situasjonen i Afghanistan brukes feil i en del av disse sakene. At visse handlinger sanksjoneres strengt, betyr ikke at de ikke forekommer. Mye av informasjonen utlendingsforvaltningen bruker, gjelder den dominerende folkegruppen pashtunere, og passer ikke alltid så godt i saker som gjelder personer med en annen bakgrunn. For eksempel er hazara, som er shia-muslimer, ofte mer liberale enn pashtunere, som er sunni-muslimer. 

Norske utlendingsmyndigheter bruker også lignende begrunnelser overfor en del kvinner som flykter alene. Utlendingsmyndighetene mener at det ikke er troverdig at de har reist til Europa uten et mannlig familiemedlem, siden det ikke er vanlig for afghanske kvinner å reise alene.

NOAS bistår også en del afghanske kvinner som ikke har mannlig nettverk i Afghanistan. Det er ubestridt at disse kvinnene har krav på beskyttelse, men i en del saker blir ikke kvinnene trodd på at de mangler mannlig nettverk. Dette er gjerne krevende saker, fordi det er vanskelig å bevise at noe ikke finnes. 
 

 

Enslige menn vurderes strengt

Svært få enslige menn fra Afghanistan får oppholdstillatelse i Norge. Praksis for denne gruppen er svært streng, og det er sjelden NOAS kan bistå. Selv om de risikerer forfølgelse på hjemstedet, vil de nesten alltid kunne henvises til internflukt i en annen og tryggere del av hjemlandet. Til og med personer som har jobbet for utenlandske styrker i Afghanistan, får ofte avslag, med begrunnelsen at de ikke lenger er et «mål» når de har sluttet i jobben.
 

 

 

Konvertitter

NOAS engasjerer seg i noen saker som gjelder afghanske konvertitter. Problemstillingen i disse sakene er om norske myndigheter tror på at det er snakk om en reell konvertering.