SOMALIA

Forholdene i Somalia er forbedret i løpet av de siste årene. Langt færre asylsøkerne anses å ha beskyttelsesbehov, og andelen som får avslag har økt. Situasjonen i landet kan likevel ikke anses som stabil. Den militante islamistgruppen al-Shabaab har riktignok mistet den formelle kontrollen i en del områder, men er fortsatt til stede i stor grad, og gjennomfører mange målrettede angrep i Mogadishu og andre områder som formelt sett er under myndighetskontroll.

Mange somaliere som har vært i Norge i flere år, risikerer å miste oppholdstillatelsen. Det skyldes enten at asylsøkere ga feil informasjon om sin identitet da de kom til Norge, eller at norske myndigheter mener at sikkerhetssituasjonen i hjemlandet er tilstrekkelig forbedret til at de kan sendes tilbake. I siste tilfelle mister de flyktningstatusen i Norge fordi de ikke lenger anses å ha beskyttelsesbehov.

 

  • 1600 somaliere som kom til Norge mellom 2012 og 2014 risikerer å få trukket tilbake flyktningstatusen sin på grunn av forbedret sikkerhetssituasjon i hjemlandet

  • Flere hundre somaliere som kom til Norge sent på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet får nå sakene sine gjennomgått på nytt. Der tillatelsen er basert på feil informasjon, kan den trekkes tilbake. 

 

Tilbakekall på grunn av feil informasjon

Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse fordi asylsøkere tidligere har oppgitt feil informasjon om sin identitet, er et tema som har fått mye oppmerksomhet vinteren 2017. UDI gjennomgår nå mange gamle asylsaker. Personer som har oppgitt feil informasjon om sin identitet, risikerer å miste oppholdsgrunnlaget i Norge, selv om de har bodd i landet i flere tiår. Det gjelder ingen foreldelsesfrist for å trekke tilbake oppholdstillatelse eller statsborgerskap, og også barn og barnebarn rammes.

UDI har fått pålegg om å prioritere arbeidet med tilbakekall høyere enn før. De jobber med 500 saker hvor det er aktuelt å trekke tilbake statsborgerskap. I tillegg er det mange som risikerer å miste oppholdstillatelsen i Norge. Mange av sakene gjelder somaliere. Prosessen har blitt kritisert for å være lite rettssikker, og i flere måneder har det vært mye politisk diskusjon om temaet.
 

 
FOTO: UNHCR/ABDULLAH NASRULLAH

FOTO: UNHCR/ABDULLAH NASRULLAH

 

Endringer for dem med norsk statsborgerskap

I mai 2017 vedtok Stortinget at rettssikkerheten skal styrkes i saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap. Sakene skal behandles i en domstol, det skal gis fri rettshjelp og barn og barnebarn ikke skal rammes av feil som tidligere er gjort. 

For utlendinger som ikke har fått norsk statsborgerskap, er det ikke gjort noen endringer i reglene om tilbakekall. Disse personene kan miste oppholdstillatelsen i Norge uten at saken blir behandlet i en domstol, her er det tilstrekkelig at forvaltningen fatter vedtak.
 

 
FOTO: UNHCR/ABDULLAH NASRULLAH

FOTO: UNHCR/ABDULLAH NASRULLAH

 

Flyktningstatus trekkes tilbake

Opphør av flyktningstatus i tilfeller hvor flyktningen ikke lenger anses å ha beskyttelsesbehov, er en problemstilling som er langt mindre kjent. Norge ønsker å trekke tilbake flyktningstatus til store grupper flyktninger som har bodd i Norge i flere år, fordi sikkerhetssituasjonen i hjemlandet er forbedret. 

1600 somaliere som kom til Norge mellom 2012 og 2014, risikerer nå å miste flyktningstatusen og sendes tilbake til Mogadishu. FN advarer mot praksisen. De sier at situasjonen i Mogadishu fortsatt er ustabil, og at det ikke er i tråd med flyktningkonvensjonens regler å trekke tilbake flyktningstatus og sende flyktninger tilbake dit.

Tidligere har regelen om å trekke tilbake flyktningstatus knapt blitt brukt, verken i Norge eller andre land. Flyktninger som hadde behov for beskyttelse da de kom, har ikke senere risikert å miste tillatelsen fordi forholdene i hjemlandet endrer seg. Norge leder dermed an internasjonalt i å svekke flyktningers rettigheter.

Opphør av flyktningstatus er nærmere omtalt her.