STATSLØSE

De fleste statsløse i Norge er palestinere, men statsløse kommer også fra andre land og områder. UDIs statistikk skiller ikke mellom ulike grupper av statsløse. Statistikken omfatter også palestinere fra Syria, som i all hovedsak gis beskyttelse. 
 

FN-konvensjoner om statsløshet

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) presenterte i 2015 en rapport om situasjonen for statsløse i Norge. De konkluderte med at norsk lovgivning og praksis på flere områder strider med FNs to konvensjoner om statsløshet, som Norge har sluttet seg til. Regjeringen har ikke fulgt opp rapporten. 

NOAS har engasjert seg i sakene til statsløse personer, og tar nå flere saker til retten, for at de skal få rettighetene de har krav på etter norsk og internasjonal lov. NOAS sender også saker til Sivilombudsmannen, som skal vurdere om forvaltningen praksis er i strid med loven. FN-konvensjonene om statsløshet har lenge vært oversett av forvaltningen, og rettighetene til statsløse personer i Norge har ikke blitt ivaretatt. 
 

 

Statsløse barn født i Norge

Både FNs høykommissær for flyktninger og NOAS har flere ganger tatt kontakt med norske myndigheter og minnet regjeringen om Norges folkerettslige forpliktelse til å begrense statsløshet. I oktober 2016 gav justisdepartementet en ny instruks om tolkningen av statsborgerloven for å sikre at personer født til statsløshet i Norge kan få norsk statsborgerskap i samsvar med folkeretten. 
 

 
FOTO: ANTOINE TARDY

FOTO: ANTOINE TARDY

 

Statsløse palestinere

Palestinere har en særskilt stilling i flyktningkonvensjonen. Tidligere anerkjente norske myndigheter denne særstillingen, og ga flyktningstatus til palestinere fra Gaza og Vestbredden. I 2009 ble praksisen endret. Nå vurderes sakene på samme måte som for andre nasjonaliteter, slik at det bare er palestinere som risikerer forfølgelse ved retur, som får beskyttelse. 

Norsk praksis skiller seg dermed fra praksis i andre europeiske land. EU-domstolen har i flere avgjørelser kommet til at det skal gjelde spesielle regler for statsløse palestinere som flyktet under krigene i 1947-48 og i 1967, og deres etterkommere. Palestinere som har måttet forlate et område der de kunne fått bistand fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), skal ifølge EU-domstolen få flyktningstatus. Dette betyr at terskelen for å få beskyttelse for palestinere skal være lavere enn for asylsøkere generelt. NOAS har utfordret norsk praksis på dette punktet, og engasjert seg i flere saker som gjelder norske myndigheters tolkning av flyktningkonvensjonen i saker som gjelder statsløse palestinere. 
 

 
FOTO: UNHCR/ACHILLEAS ZAVALLIS

FOTO: UNHCR/ACHILLEAS ZAVALLIS

 

Andre statsløse

Noen asylsøkere i Norge er etterkommere av iranere som flyktet til den irakiske flyktningleiren Al Tash. Mange har aldri vært i Iran, og er ikke registrert der. Den iranske ambassaden i Oslo tilbyr dem ingen bistand. NOAS mener de omfattes av FN-konvensjonen om statsløses stilling og at de derfor har rett til opphold. Norske utlendingsmyndigheter er av en annen oppfatning, og har blant annet krevet at asylsøkerne må ta saken sin opp i en forvaltningsdomstol i Iran. For å finne ut om dette er mulig, har vi engasjert advokat i Iran i tre saker, og venter på avgjørelser om hvorvidt iranske myndigheter etter en slik omfattende og vanskelig tilgjengelig prosess vil anerkjenne disse personene som iranske borgere. 

NOAS bistår også asylsøkere med irakisk bakgrunn som ble deportert til Iran under Saddam Husseins regime på 1980-tallet, og deres etterkommere. En del feily-kurdere og shia-arabere ble ansett som iranere, og ble derfor fratatt sine irakiske statsborgerskap og deportert fra Irak. De har levd lenge i flyktningleirer i Iran. I dag har mange av dem reist tilbake til Irak. En lov fra 2006 gir mange av dem rett til å få tilbake sitt irakiske statsborgerskap. En del av flyktningene strever imidlertid med å dokumentere sin tilknytning til Irak, blant annet fordi de ikke er registrert i folketellinger der. Den irakiske ambassaden i Oslo bistår dem ikke, og svarer heller ikke på brev fra NOAS når vi tar dette opp. NOAS mener at flere asylsøkere i denne kategorien må anerkjennes som statsløse og gis beskyttelse i Norge.