Etter økning i antall asylsøkere til Norge i 2015, har stengte grenser ført til at få mennesker søkte beskyttelse her i 2016 og 2017. De fleste asylsøkere som kom i 2017, kom fra diktaturet Eritrea og krigsherjede Syria. Nesten 70 prosent av asylsøkerne som fikk saken behandlet i 2017 fikk opphold.

 
statistikk forsidebilde.png

Statistikk på asylfeltet 2017

Ann Magritt.jpg

Den nye politiske historiefortellingen


VIKTIGE ASYLPOLITISKE TEMA I 2017:

Få et raskt overblikk ⌄

Kraftige innstramninger i asylpolitikk- og praksis gjennomført i 2015 og 2016, preger behandlingen av asylsaker og utfordrer Norges internasjonale forpliktelser. Det er i strid med FNs flyktningkonvensjon at Norge fjernet rimelighetsvilkåret ved henvisning til internflukt i asylsaker. Norske myndigheter bryter også flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene ved å hindre mennesker på flukt, som kommer fra Russland til Norge over Storskog, tilgang til en rettssikker asylprosedyre.

Innstramninger har ført til at innvilgelsesprosenten i Afghanistan-saker falt fra 82 prosent i 2015 til 27 prosent i 2017, selv om sikkerhetssituasjonen i landet er forverret.

Mangler ved klagebehandlingen i asylsaker gjør at asylsøkeres rettssikkerhet ikke er god nok.

Vi har sett noe positiv utvikling på enkelte områder på asylfeltet i 2017. Særlig positivt var at Stortinget i desember opphevet regjeringens instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda, og at politiet sluttet å internere barnefamilier på Trandum utlendingsinternat. Saksbehandlingstiden i asylsaker har blitt kortere, som innebærer kortere ventetid i mottak og mindre usikkerhet for asylsøkerne. Stortinget har i statsbudsjettet for 2018 bevilget midler til styrket barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen. Myndighetene vil også satse på tidligere og bedre opplysning av asylsakene, gjennom en mer effektiv ankomstfase på Ankomstsenter Østfold.

Til tross for positiv utvikling på enkelte områder, får asylsøkere i Norge ikke en tilstrekkelig rettssikker behandling av asylsøknaden. På denne nettsiden kan du lese mer om de viktigste utfordringene NOAS ser i regelverk og praksis på asylfeltet.

RF276733_CALAIS_UNHCR_01.jpg

I 2017 fikk over halvparten av barn som flyktet alene til Norge enten avslag eller oppholdstillatelse kun til fylte 18 år – som i praksis er et utsatt avslag.

RF290516_de_170124_7954.jpg

Stengte grenser er den viktigste årsaken til at det kom få asylsøkere til Norge i 2016 og 2017.

Storskog-758x400 - HELGE MIKALSEN.jpg

Høsten 2015 kom omkring 5500 asylsøkere over den norsk-russiske grensen ved Storskog. Det førte til hasteinnstramninger og brudd på folkeretten.

_DSC2545.jpg

Flyktninger kan miste oppholdstillatelsen dersom situasjonen i hjemlandet forbedres vesentlig og varig.

bed03.jpg

Asylsøkere lever i lang tid på mottak under krevende forhold. Særlig utfordrende er det for barnefamilier.

Utlendingsnemnda (2 of 2).jpg

Halvparten av personene som med hjelp fra NOAS fikk ny vurdering av asylsaken i UNE i 2017, fikk omgjort vedtaket.

RF290661_20170201-1357-_DAZ6685-DA.jpg

Norge mottar hvert år et bestemt antall kvoteflyktninger gjennom FN. I 2016 og 2017 mottok vi også asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram.

IlustasjonsbilderKristin Svorte 018.jpg

Kraftige innstramninger i asylregelverk- og praksis og mangelfull rettssikkerhet i Utlendingsnemnda, øker behovet for å prøve asylsaker i retten.

eras_060214_0147fa.jpg

Pågripelse av politiet, internering og tvangsutsendelse er svært dramatisk for menneskene det gjelder, ikke minst for barnefamilier.

 

 
Landprofiler.png

Utfordringer i Norges behandling av asylsaker fra enkeltland.