I asylforliket fra november 2015 ble stortingsflertallet enige om at flyktninger kan miste oppholdstillatelsen i Norge, dersom situasjonen i hjemlandet forbedres slik at grunnlaget for beskyttelse har falt bort. 

Fram til nå har den såkalte opphørsklausulen i flyktningkonvensjonen knapt blitt brukt, verken i Norge eller andre land. Bruk av opphørsbestemmelsen innebærer at Norge leder an internasjonalt i å svekke flyktningers rettigheter. Flyktninger som har bodd flere år i Norge kan miste oppholdstillatelsen her, og sendes tilbake til hjemlandet på grunn av forhold som ikke skyldes flyktningens egne handlinger.

Opphør må skilles fra tilbakekall/kansellering. Tilbakekall/kansellering kan skje når oppholdstillatelse eller statsborgerskap er gitt på feil grunnlag, fordi en asylsøker tidligere har oppgitt uriktig informasjon.

 
somaliske flyktninger som kom til norge mellom 2012 og 2014 risikerer å måtte returnere til mogadishu.  foto: NRC/ Shakur Ali

somaliske flyktninger som kom til norge mellom 2012 og 2014 risikerer å måtte returnere til mogadishu. foto: NRC/Shakur Ali

 
Bruk av opphørsbestemmelsen innebærer at Norge leder an internasjonalt i å svekke flyktningers rettigheter.
 

Brudd med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene

I august 2018 lanserte NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) en rapport som kritisk gjennomgår det juridiske grunnlaget for norske myndigheter praksis for opphør. Rapporten viser at Norge bryter FNs flyktningkonvensjon, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og den norske utlendingsloven med dagens praksis for opphør av flyktningstatus.

Bruk av opphørsbestemmelsen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. UDI vurderer å trekke tilbake tillatelsen til en stor gruppe somaliske flyktninger som kom til Norge mellom 2012 og 2014, som risikerer å måtte returnere til Mogadishu – i strid med flyktningkonvensjonen. I et brev til norske myndigheter, advarer UNHCR om at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er for usikker til at flyktningstatus kan opphøre.

Regjeringen har instruert utlendingsmyndighetene om å vurdere internflukt i opphør-saker. Det vil si at flyktninger kan miste oppholdstillatelsen i Norge og sendes til en annen del av hjemlandet enn der de kommer fra. Ifølge FN skal flyktningkonvensjonen ikke tolkes på en slik måte, og de som risikerer forfølgelse på hjemstedet skal få beholde flyktningstatusen. Praksisen er særlig ille fordi Norge ikke lenger gjør vurderinger av om det er rimelig for den enkelte å bli returnert til internflukt. Fjerning av rimelighetsvilkåret er i strid med flyktningkonvensjonen.

 
UNHCR mener at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er for dårlig til at Norge kan trekke tilbake flyktningstatusen til somaliske flyktninger..  foto: nrc/christian jepsen

UNHCR mener at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er for dårlig til at Norge kan trekke tilbake flyktningstatusen til somaliske flyktninger.. foto: nrc/christian jepsen

 

Symbolpolitisk tiltak som hemmer integrering

Varsel om opphør skaper usikkerhet som er ødeleggende for integrering, også i de sakene der det ikke ender med at flyktningstatus trekkes tilbake. Reglene for å få permanent opphold er strammet inn. De som ikke oppfyller vilkårene for permanent opphold, kan leve i konstant usikkerhet for om de vil bli sendt tilbake til hjemlandet – også etter mange års opphold i Norge. 

Flyktningene intervjuet i rapporten utgitt av NOAS, Redd Barna og FO, forteller at opphørspraksisen har ført til svekket psykisk helse, manglende konsentrasjon og motivasjon til å fokusere på skole og jobb, svekket tillit til norske myndigheter, og en sterk opplevelse av å bli urettferdig forskjellsbehandlet i et politisk spill. 

– Jeg ble ferdig med introduksjonsprogrammet og var i fast jobb i 2015. Så kom instruksen fra Justis i 2016, det virkelig ødela livet mitt. All motivasjonen jeg hadde som hjalp meg med å integrere meg så fort forsvant, sier en av de somaliske flyktningene.

Svært få har så langt fått endelig vedtak om opphør av flyktningstatus. Opphørspraksisen er først og fremst et symbolpolitisk tiltak, med alvorlige konsekvenser for flyktningene det gjelder og det norske samfunnet for øvrig.

 
Varsel om opphør skaper usikkerhet som er ødeleggende for integrering